Hellougar
2019-től új névvel és új programokkal vár az Anna and the Barbies fesztiválja! Hamarosan jönnek az első nevek a júliusban tartandó ópusztaszeri kalandról!
 
Hellougar/Házirend

Házirend

A Hello Ugar fesztivál HÁZIRENDJE

KEDVES LÁTOGATÓ!

A Hello Ugar jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó
kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A Rendezvény helyszíne: 6767, Ópusztaszer, Sándorfalvi út 4.

A Rendezvény időtartama: 2020. június 24-27.

 1. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE
  1. / A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.
  2. / Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a szervezők belépéskor karszalagra cserélik. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét. A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt, a szervezők által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentű, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a szervezők nem pótolják vagy cserélik. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a szervezők eljárást indítanak.
  3. / A szervezők a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Drónt a Rendezvény területére behozni kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató rendelkezik a rendezők előzetes, írásos engedélyével. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.
  4. / A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére. Az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a Rendezvény területére, egyébként a Látogató egy darab, legfeljebb 2,5 liter űrtartalmú PET palackban jogosult bevinni palackozott vizet vagy üdítőt. Műanyagkannát a Látogató csak üresen jogosult bevinni a Rendezvényre. A Látogató élelmiszert nem hozhat be a fesztivál területére. Dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni nem lehet a Rendezvények területére. Élelmiszer esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiséget meghaladó mennyiség. A dohánytermék esetében kereskedelmi mennyiségnek számít az 1 karton (10 doboz) cigarettát, az 5 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart meghaladó mennyiség.
  5. / A 10. (tizedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.
  6. / A Rendezvény területére a szervezők által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljes körűen betartani a Rendezvényen. A Rendezvény megközelítéséhez javasolt a tömegközlekedési eszközök, valamint a taxi-szolgáltatás igénybevétele.
  7. / A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok (kutya, macska, vadászkörény) léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott, a Hello Ugar javasolja azok otthonhagyását. Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni:1. érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással,
   2. egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip),
   3. póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával. A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a Látogató tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával tudomásul veszi azt is, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A Hello Ugar fenntartja magának a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát, továbbá a fentiek folyamatos ellenőrzésére, és a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a rendelkezéseknek nem megfelelő állatok kitiltására. A behozott állat által okozott bármilyen eseményért a gazdája a felelős.
  8. / A belépésnél értékmegőrzőt lehet igénybe venni. Az értékmegőrző szolgáltatás igénybevételét a biztonsági szolgálat kollégainál lehet kezdeményezni.
 2. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
  1. / A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A szervezők azt kérik a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
  2. / A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a szervezőktől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A szervezők, valamint a szervezőktől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a szervezők a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzítheti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjesztheti, sugározhatja vagy más módon a közönséghez közvetítheti, ismételten sugározhatja vagy más módon a közönséghez közvetítheti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Hello Ugar szervezőivel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A szervezők kifejezetten kizárják a felelősségüket arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.
  3. / A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Hello Ugar szervezői előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
  4. / A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.
  5. / A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.
  6. / A Rendezvény területén a lévő tóban fürdeni tilos és életveszélyes
  7. / Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a szervezők által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Hello Ugar szervezői fenntartják maguknak a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélésük szerint engedélyezzenek, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A szervezők jogosultak a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a szervezők fenntartják maguknak azt a jogot is, hogy az általuk az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A szervezők kizárólagos megítélése szerint jogosultak a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín, és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a szervezők egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánítanak, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a szervezők egy általuk az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapítanak meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.
  8. / A Rendezvény területén a Hello Ugar fesztivál megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint pontos személymegjelöléssel – Dénes Adél Fesztiváligazgatónál, illetve az Információs Sátorban teheti meg.
  9. / A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a szervezők előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a szervezőkkel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.
 3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  1. / A szervezők kizárólag a nekik felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felelnek, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárják a felelősséget minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.
  2. / A Rendezvényen a szervezők nem üzemeltetnek csomag- vagy értékmegőrzőt. A kijelölt parkolókban a szervezők őrzést nem biztosítanak, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a szervezők felelőssége kizárt.
  3. / A Rendezvényt rossz idő esetén is meg lesz tartva. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Fesztivált a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.
  4. / A Fesztivál a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
  5. / A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a szervezők rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Hello Ugar szervezőivel szemben.
  6. / A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel Dénes Adél Fesztiváligazgatóhoz, illetve az Információs Sátorban lévő munkatársakhoz lehet fordulni.
  7. / A talált tárgyak az információs irodánál adhatóak le, az elveszett tárgyak után ugyanitt lehet érdeklődni.

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra!
Jó szórakozást kívánunk!

Házirend letöltése

Kutyamegőrző jelentkezési lap

A jelentkezési lapokat ebazebekert@gmail.com címre kérjük visszaküldeni.